PVinfo.cz

Zápis žáků do prvních ročníků ZŠ pro školní rok 2018/2019

Název:

Zápis žáků do prvních ročníků ZŠ pro školní rok 2018/2019

Datum:

20.4.2018 12:00-18:00

Typ akce: Místo:
různé ZŠ
Popis:
- k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží tyto doklady
1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
2. Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

Na ZŠ budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ.

Podle § 36 odst. 3) povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ v průběhu měsíce dubna, nejpozději však do 30. 4. 2018 do 12:00 hodin.
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek základních škol ve městě Prostějově.
V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.


Webdesign: Atomio Web s.r.o. © 2005-2019, vytvořeno v systému Atomio Websystem